Akce EPM v ČR

V průběhu celého roku pořádáme několik druhů rozmanitých akcí, na kterých se potkávají studenti z celé Evropy. Vlajkovými akcemi jsou tzv. zasedání. Delegáti (žáci středních škol) jsou na nich rozdělení do tzv. výborů ('committees'), které částečně napodobují výbory Evropského parlamentu. Naším cílem je zapojit studenty středních škol do diskuze o evropských i globálních tématech a zároveň rozvíjet jejich tzv. „soft skills“, tedy mimo jiné komunikační schopnosti, organizační schopnosti, schopnosti argumentace, rétoriku, práci v týmu, cizí jazyky atp. Dáváme prostor pro seberealizaci a konstruktivní diskuzi.

Co všechno tvoří program našich akcí?

Teambuilding

Herní aktivity, tzv. teambuilding, mají za úkol na začátku zasedání rozvinout schopnosti komunikace, toleranci a návyk na spolupráci v týmu složeném z lidí různých národností, mentalit a názorů. Veškeré aktivity jsou založené na různých psychologických a sociálních procesech, které rozvíjí týmovou dynamiku a schopnost kvalitnější práce v týmu.

Práce ve výborech (Committee Work)

Delegáti se na začátku konference rozdělí do různých výborů. Výbory jsou složeny ze zhruba 7 až 15 studentů (podle velikosti zasedání) tak, aby se v nich pokud možno nevyskytovalo více delegátů z jedné země. Cílem této části je prodiskutovat zadané téma a vytvořit rezoluci, která shrne názor výboru na daný problém a nabídne řešení. Práce ve výborech umožňuje delegátům dále rozvíjet jejich jazykové a vyjadřovací schopnosti i předpoklady pro týmovou spolupráci.

Valné shromáždění (General Assembly)

Valné shromáždění je vrcholem pracovního programu každého zasedání. Podle přesně dané procedury se na něm prodiskutují jednotlivé rezoluce, které výbory na svá témata vypracovaly. Výbor se snaží svoji rezoluci v diskuzi obhájit a doufá, že jeho rezoluce projde hlasováním. EYP ale není soutěž, nikdo rezoluce neboduje, jde čistě jen o individuální snahu, názory delegátů a rozvoj všech studentů.

Další části programu (na některých zasedáních):

Eurovillage

Eurovillage se koná jednou v průběhu zasedání a je určena k prezentaci zemí jednotlivých delegací formou stánků s rozličnými předměty, potravinami a nápoji charakteristickými pro jejich zemi. Prezentace je také často doprovázena ukázkou národních zvyků (krojů, tanců, písní ...).

Eurokoncert

Eurokoncert se koná jednou za zasedání. Eurokoncert bývá považován za neoficiální kulturní vrchol každého zasedání. Koncertu se zúčastňují samotní delegáti.

Panelové debaty

Panelové debaty či diskuze s externími odborníky na daná diskutovaná témata bývají další častou součástí zasedání. Účast odborníků má za cíl poskytnout účastníkům zasedání nové pohledy na řešená témata, obohatit jejich znalosti a zvýšit tak celkovou akademickou úroveň zasedání.

Neformální aktivity

Účastníci zasedání dostávají také prostor k neformální zábavě, během které se mohou socializovat s ostatními delegáty nebo poznat blíže město, v němž se dané zasedání koná.

Zasedání

EPM v ČR pořádá každoročně dva typy zasedání, na která je možné se přihlásit – jsou jimi Regionální výběrové konference (RVK) a Národní výběrová konference (NVK). Na RVK i NVK se registrují školní týmy a individuální zájemci. Obě akce mají jako pracovní jazyk angličtinu a programem jsou si velmi podobné. Z RVK se vybírají delegace, které se budou účastnit NVK a dále z NVK jsou vybírány delegace či jednotlivci, kteří se budou účastnit zasedání v zahraničí, včetně těch největších, kterým se říká Mezinárodní zasedání a na kterých jsou spolu delegace ze všech 40 zemí, které jsou zapojeny do mezinárodního projektu EYP.

V létě 2017 jsme pořádali 85. Mezinárodní zasedání EYP – Brno 2017, které patřilo mezi největší zasedání pořádaná EPM v ČR. Více o IS17 naleznete na webových stránkách zasedání

Na jaře roku 2019 se uskuteční 22. Národní výběrová konference EPM v ČR – Kroměříž 2020.

Na podzim roku 2019 proběhly Regionální výběrové konference v Táboře a Uherském Hradišti.

Více informací k zasedáním naleznete na jejich stránkách po kliknutí na jednotlivé konference.

Prezentace a Dny EPM

Prezentace, která netrvá více než 45 minut (tj. 1 vyučovací hodinu), si klade za úkol vysvětlit žákům Vaší školy základní aspekty Evropského parlamentu mládeže a seznámit je s průběhem a podobou našich aktivit a možností. Tato prezentace bývá vhodná před uspořádáním Dne EPM, neboť díky ní mají studenti a učitelé možnost získat více informací o naší organizaci a zároveň může tato prezentace studenty nalákat a pobudit k účasti na akcích EPM.

Během Dne EPM si mohou studenti vyzkoušet průběh zasedání v menším měřítku. Studenti si prostřednictvím této simulace vyzkoušejí teambuildingové aktivity, práci v jednotlivých výborech přímo na dané škole a následně si také na vlastní kůži zkusí, jak probíhá závěrečné Valné shromáždění, které je vyvrcholením každého zasedání.

Žáci tak mají možnost se seznámit se základními prvky EYP, zlepšit své schopnost pracovat ve skupině a zároveň je tento den také možností pro učitele posoudit přínos naší organizace. Průběh celého Dne EPM zajišťují vyškolení facilitátoři EPM, přičemž celá akce trvá přibližně 8-9 hodin.

Regionální výběrové konference (RVK)

V roce 2016 Regionální výběrové konference poprvé nahradily předchozí koncept selekce delegátů, kterým byla tzv. předkola. RVK nyní probíhají každoročně na podzim a každá konference zapojí přes 80 žáků středních škol z České republiky a zahraničí, společně s dalšími 50 zkušenými mezinárodními facilitátory, kteří zajišťují hladký průběh zasedání, vedení výborů a jejich diskuzní náplně, mediální pokrytí zasedání a selekci úspěšných účastníků na další zasedání. Dosud proběhly RVK v Hradci Králové, Pardubicích (2016), Kutné Hoře a Českých Budějovicích (2017),  v Litoměřicích a Ostravě (2018) a v Táboře a Uherském Hradišti (2019).

Informace o posledních konferencích: RVK Tábor 2019 a RVK Uherské Hradiště 2019.

Národní výběrové konference (NVK)

Národní výběrová konference je typ konference, který se pořádá v každé ze členských zemí EYP a jehož primárním účelem je vybrat delegace, které budou mít možnost účastnit se různých konferencí v zahraničí. Stejně jako konference regionálního charakteru mají tato zasedání určité zastřešující téma – např. v roce 2018 byla konference v Karlových Varech zaměřena na téma: „Medicína pro prosperující svět” (‘Medicine for a prosperous world’). V tomto duchu byla také vedena panelová diskuze s různými externími hosty a experty, stejně tak jako veškerá diskutovaná témata zabývající se např. současnými zdravotnickými systémy, odchodem lékařů do zahraničí, mentálními poruchami, sexuální výchovou na školách, obezitou či etikou v sektoru výzkumu. V roce 2019 se Národní výběrová konference uskuteční v Olomouci.

Informace o NVK Písek 2017 jubilejní 20. NVK Karlovy Vary 2018.

Mezinárodní zasedání (IS)

Mezinárodní zasedání (International Session) trvá deset dní a koná se třikrát do roka v různých evropských zemích v rámci celé mezinárodní sítě EYP. Mezinárodní zasedání je největší akcí EYP, svou delegaci na něj vysílá každá účastnická země, takže se jej účastní přes 200 delegátů a dalších několik desítek zkušených mezinárodních facilitátorů. Jarní a podzimní zasedání jsou vyhrazena vybraným delegacím, letní potom jednotlivcům, kteří se již některého Mezinárodního zasedání v minulosti zúčastnili a mají zájem prohlubovat svá evropská přátelství a získané vědomosti.

  1. Mezinárodní zasedání EYP – Brno 2017

V roce 2017 EPM v ČR zorganizovalo toto prestižní vlajkové zasedání v Brně. Zasedání probíhalo od 19. do 30. července 2017 v Brně a zúčastnilo se jej 300 studentů z celé Evropy. V rámci zasedání také proběhly i mimořádné oslavy 30. výročí celoevropské organizace European Youth Parliament, tudíž se jednalo o vskutku jedinečné zasedání. Hlavními organizátory zasedání byli Michaela Novotná a Michal Koláček. Pro více informací neváhejte navštívit webové stránky zasedání.

Česká a Evropská fóra (CFO / EFO)

Česká a Evropská fóra označují obecně jakoukoliv nesoutěžní mezinárodní konferenci. Typicky se těchto fór účastní delegace z několika zemí. EPM v ČR pořádá jednou za jeden až dva roky České či Evropské fórum, které do této kategorie zasedání spadá.

Další projekty a akce

Projekt Understanding Europe

Projekt Understanding Europe je politicky neutrální a nezávislý vzdělávací program o Evropské unii pro žáky středních škol, jehož úkolem je žáky interaktivní formou seznámit se základními principy fungování Evropské unie. Více informací o projektu naleznete v tomto informačním dokumentu či se neváhejte obrátit na ue@eyp.cz.

Vzdělávací program EPM v ČR

Vzdělávací program EPM v ČR vznikl v roce 2017 za účelem prohloubení praktických znalostí a schopností členů naší organizace ve spolupráci s alumni EPM v ČR, kteří se pohybují v různých profesionálních sférách a mohou tak mladším členům nabídnout vhled do trhu práce a poskytnout užitečné znalosti, např. z oblasti financí a bankovnictví vedení týmů a lidí, vytváření životopisů a úspěšného absolvování pracovních pohovorů či práce s různými programy. Tento program si také klade za cíl zapojit bývalé členy do současných akcí EPM v ČR a poskytnout i jim zajímavé příležitosti a možnosti v rámci EYP.

Tréninkové akce, workshopy, diskuze

EPM v ČR také organizuje akce pro své členy, díky nimž mají možnost rozvoje schopností, příležitost sblížit se mezi sebou a učit se novým věcem, které využijí nejen v rámci svých aktivit v organizaci, ale také ve studijním, profesním či osobním životě.

Pro naše členy organizujeme pravidelné tréninky, semináře a workshopy na různá témata (např. fundraising, vedení lidí, představení práce vedoucích komisí, žurnalistů a organizátorů v EPM apod.), které jim pomáhají v jejich další rozvoji a seberealizaci. Často na organizování těchto akcí spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi a na některé tréninky zveme zahraniční lektory nebo odborníky z praxe.

Společenské a sportovní akce

V neposlední řadě jsou také v rámci naší organizace pořádány společenské a sportovní akce, ať již pravidelného a cílené charakteru či jen jako neformální setkání.

Letní setkání (Letkání)

EPM v ČR každé léto pořádá pro své členy několikadenní setkání, na jehož programu jsou obvykle:

  • workshopy,
  • tréninky,
  • diskuze o fungování EPM v Čechách i v Evropě a tvorba strategie EPM v ČR do budoucích let,
  • a seznámení nových členů s EPM.

Letní setkání si klade za cíl připravovat členy na další působení v EPM v různých rolích, více zapojit členy do fungování organizace, organizačně připravit nejbližší zasedání a celkově zkvalitnit práci Evropského parlamentu mládeže. Tréninky pro vedoucí výborů hrají zásadní roli při přípravě začínajících členů EPM. Při práci ve výborech EPM používá sofistikované metody moderního vedení týmu, které plynule spojuje složky teambuildingu, brainstormingu i tvořivé diskuze. Trenéry vždy vedou nejzkušenější členové EPM z celé Evropy.

Vánoční večeře

Každoroční neformální setkání současných a bývalých členů EPM v ČR při příjemné vánoční atmosféře. Prostor je i pro bilancování a výměnu zkušeností a poznatků s již bývalými členy.

Sportovní a jiné neformální akce

Oddělení pro lidské zdroje též často organizuje akce spojené se sportovními aktivitami či neformální setkání zaměřená na socializaci a výměnu zkušeností.